مقالات فروشگاه

بزودی فصل میوه های هسته دار

محلی نو های عزیز:

بزودی فصل میوه های هسته دار میرسد. مثل هلو، آلو، زرآلو، گیلاس و آلبالو...

در خواست ما این است که هسته این میوه ها را دور نیندازید"داخل دهان نشود بهتر است" بلکه بشورید و خشک کنید و آنها را در یک دستمال نگه دارید و داخل ماشین تان بگذارید.
هر وقت که به پیک نیک و سفر میروید، این دانه ها را در زمین بکارید.
دولت تایلند در سالهای اخیر در بین شهروندانش، این طرح را به این صورت هدایت کرده و موفقیت زیادی کسب نموده. شمار درختان میوه در طبیعت بدین صورت افزایش یافته، مخصوصا در مناطق شمالی تایلند، مالزیاییها هم در این ابتکار عمل به تایلندیها پیوسته اند.