• تمشک ( محلی نو)

  • : 132
  • :

  • گروه : میوه
  • زیرگروه : شاه توت
  • واحد اندازه گیری : عدد